konstrukcyjne

Rury stalowe bez szwu na konstrukcje stalowe

Rury konstrukcyjne i profile zamknięte o przekroju okrągłym są znaczącą częścią wszystkich typów stalowych konstrukcji w przemyśle oraz budownictwie. 

Wymiary oraz ich tolerancje

 

Wymiary rur są pokazane w tabeli nr 1 katalogu. Rury od średnicy 21,3 mm z grubością ścianki od 2,3 mm są dostarczane jako walcowane na gorąco. Rury o średnicach mniejszych jak również grubościenne rury o większych średnicach są dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną. Dostawa rur w tym wykonaniu tylko na podstawie ustaleń przy zamawianiu rur.

 

Długości rur


D < 60,3 mm 5-6 m
D > 60,3 mm T < 7,1 mm 5-6 m lub 10-14 m
T > 7,1 mm 5-6 m

 

Prostoliniowość


Rura 2:1000 (0,002 L), miejscowo 3:1000


Krawędzie rur


Końce rur prostopadłe do osi podłużnej bez zadziorów.

Po uzgodnieniu istnieje możliwość dostaw rur ze ścianką powyżej 3,2 mm z krawędziami zatępionymi lub fazowanymi do spawania.

 

Rodzaje stali


Stale są wytapiane w elektrycznym piecu łukowym i są w pełni uspokojone. Gatunki stali są przedstawione w tabeli  - katalog str. 15. Skład chemiczny i własności - wartości informacyjne.    

Rodzaje długości

 

 • handlowe - tolerancja długości -0/+300 mm
 • ścisłe - tolerancja długości:  -0/+50 mm

 

Obowiązuje dla rur walcowanych, dla rur ciągnionych długości po uzgodnieniu.

 

Oznaczenie stali na konstrukcje według EN:


S - stal konstrukcyjna, 235 - minimalna wartość granicy plastyczności w N/mm2
Kombinacja na końcu oznaczenia stali:

 •  Dla wszystkich stali
  • J - wartość udarności 27J
  • R - temperatura otoczenia 
   • 0 - temperatura 0 °C
   • 2 - temperatura -20 °C
  • H - kształtownik zamknięty (Hollow Section)
 •   Dla stali drobnoziarnistych
  • Podstawowa grupa
   • N - normalizowana struktura
   • H - kształtownik zamknięty
  • Niskotemperaturowa grupa
   • N - normalizowana struktura
   • L - niska temperatura (low)
   • H - kształtownik zamknięty 

Równoważnik węgla


Na podstawie uzgodnień można ustalić max. wartość równoważnika węgla (CEV) jako miary spawalności stali według wzoru:
Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni + Cu)/15


Stan dostawy oraz powierzchni rur


Rury ze stali węglowych, walcowane na gorąco powyżej temperatury przemiany nie są poddawane dodatkowej obróbce cieplnej a stan struktury odpowiada normalizowaniu. Powierzchnia rur odpowiada sposobowi produkcji.


Cechownie rur oraz ich wiązek


Cechowanie rur wykonuje się zgodnie z wymogami odpowiednich norm i po uzgodnieniu przy zamawianiu rur. Stosowane są zazwyczaj:

 •  bez znakowania
 •  barwne pasy na rurach (wiązkach rur)
 •  natrysk danych z zastosowaniem białej lub czarnej farby systemem InkJet
 •  wytłaczanie danych (dla D>22 mm i T >2,3 mm)

Wiązki rur oznacza się jedną lub kilkoma przywieszkami zawierającymi wymagane dane.


Pakowanie


Rury dostarcza się w wiązkach o przekroju okrągłym lub sześciokątnym o masie 300-3 500 kg. Rury związane są taśmą stalową. Po uzgodnieniu rury mogą być pakowane do folii, juty lub drewnianych skrzyń.

Badania rur


Obowiązkowe badania: analiza składu wytopu, próba wytrzymałości na rozciąganie, próba udarności (dla grupy stali J2, przy grubości ścianki 5,6 mm lub więcej), badanie stanu powierzchni rur. Badania wybrane: z wyboru według normy (analiza częściowa, udarność dla grupy stali JR i J0).


Dokumenty kontroli


Atesty lub świadectwa odbioru wydawane są zgodnie z normą EN 10204:

 - świadectwo odbioru 3.1

 - świadectwo odbioru 3.2

 - atest 2.2

lub po uzgodnieniu według innych norm:  STN 42 0250, ČSN 42 0250, DIN 50049

OPTistat - OPTeam S.A.