Rury stalowe ze szwem precyzyjne
ciagnione na zimno

Precyzyjne rury ze szwem ciągnione na zimno są używane jako materiał konstrukcyjny we wszystkich obszarach przemysłu maszynowego i przy produkcji samochodowych części. Zaletami zastosowania ciągnionych rur są : szeroki zakres wymiarów w tym rur cienkościennych, dobra jakość powierzchni, możliwość dostaw rur z określonymi własnościami średnicy wewnętrznej i powierzchni oraz gwarantowane własności mechaniczne.

 

Przegląd norm dla rur ze szwem ciągnionych na zimno

Wykaz niektórych norm wymiarowych oraz norm z warunkami technicznymi dostaw
ASTM A513 - Rury zgrzewane ze szwem ze stali węglowych i stopowych do zastosowań mechanicznych.
DIN 2393 - Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwyższonej dokładności Część 1-Wymiary Część 2-Warunki techniczne dostaw.
BS 6323 - Rury stalowe ze szwem i bez szwu dla przemysłu motoryzacyjnego maszynowego i ogólnego. Część 1-Ogólne wymagania Część 6-Specjalne wymagania dla rur stalowych ze szwem kształtowanych na zimno zgrzewanych elektrycznie i indukcyjnie
UNI 7946 - Rury stalowe ze szwem precyzyjne
EN 10 305-2 - Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostaw. Część 2- Rury ze szwem ciągnione na zimno

 

Wymiary i tolerancje

Wymiary rur są pokazane w katalogu  w tabeli nr 25 str. 91. Rury zwykle zamawia się według:
1.średnicy zewnętrznej i średnicy wewnętrznej.
2.średnicy zewnętrznej i grubości ścianki.
3.średnicy wewnętrznej i grubości ścianki.

Tolerancje
•tolerancje średnic; zewnętrznej i wewnętrznej są pokazane w tabeli wymiarów
•tolerancja grubości ścianki wynosi ±7 % (7,5 %), min ±0,05 mm, max ±0,35 mm
•tolerancje obowiązują zawsze tylko dla dwóch ustalonych parametrów wymiarowych, tolerancja trzeciego parametru tylko na podstawie uzgodnień.

•tolerancje obowiązują dla rur bez obróbki cieplnej (stan BK i BKW wg DIN i +C lub +LC wg EN). Dla rur po obróbce cieplnej (stany BKS, GBK, NBK wg DIN i stany +SR, +A, +N wg EN) są dozwolone wyższe wartości tolerancji w zależności od pomiaru T/D wg tabeli str90 w katalogu.


Długości

•fabrykacyjne
4-7 m
•przybliżone
4-7 m ±500 mm
•ścisłe
4-5 m -0 +5 mm

5-7 m -0 +10 mm

powyżej 7 m według uzgodnień

•na podstawie umowy można dostarczać rury ze szwem precyzyjne ciągnione na zimno z max długością 18,3m w zależności od wymiarów rur.

 

Prostoliniowość

Odchyłka dla rur o średnicy D większej od 15 mm nie może przekroczyć wartości 0,0015 L dla całej długości rury. W przeliczeniu na 1 m długości nie może przekroczyć wartości 3 mm.

 

Krawędzie rur

Końce rur prostopadłe do osi, bez zadziorów. Na podstawie umowy krawędzie mogą być obrobione mechanicznie.

 

Rodzaje stali

Sposób produkcji stali wybiera producent. Stal jest uspokojona. Gatunki stali są podane w tabeli.

Oznaczenie stali według norm EN:


•E - stale na części maszyn
•235 - minimalna wartość granicy plastyczności w N/mm2
•+N - wyżarzanie albo walcowanie normalizujące

 

Stan dostawy i obróbka cieplna rur

Rury precyzyjne ze szwem ciągnione na zimno dostarcza się w stanach:

•+C   BK gładko ciągnione. Po wykonaniu „twarde”, nie obrobione cieplnie

•+LC  BKW gładko ciągnione. Po wykonaniu „miękkie”, po obróbce cieplnej rur następuje ciąg z małym gniotem.

•+SR  BKS gładko ciągnione. Wyżarzone w celu usunięcia naprężeń

•+A    GBK Wyżarzane. Po ukształtowaniu rury wyżarza się w atmosferze ochronnej.

•+N    NBK Wyżarzane normalizująco. Po ukształtowaniu rury wyżarza się w atmosferze ochronnej (temperatura powyżej punktu przemiany)

Oznaczenie stanu materiału wg norm CSN i STN (pierwsza dodatkowa cyfra za numerem stali)
.0 bez obróbki cieplnej
.1 wyżarzona normalizująco
.2 wyżarzona

Stan materiału w zależności od obróbki cieplnej wg ASTM A513:
- bez obróbki, wyżarzane odprężająco, odpuszczane lub normalizowane

 

Stan powierzchni rur

Powierzchnia rur odpowiada normom i zależy od sposobu produkcji i stanu dostawy.
Wartość chropowatości powierzchni: wg DIN - Ra ≤ 6,3 µm
wg EN - Ra ≤ 4 µm
Wartości nie dotyczą obszaru spawu.

 

Znakowanie rur i wiązek

Same rury zwykle nie są znakowane. Potrzebne i wymagane dane są umieszczone na przywieszce umocowanej na wiązce rur: nazwa lub logo producenta, wymiar, norma, gat. stali, oznaczenie stanu dostawy, nr atestu, dane ilościowe.

 

Zabezpieczenie powierzchni

Rury dostarcza się z zabezpieczoną powierzchnią-olej konserwujacy. Sposób należy uzgodnić. Na życzenie rury dostarcza się nie zabezpieczone.

 

Pakowanie

Wiązki o przekroju kołowym lub sześciokątnym o masie 300-3500 kg, przewiązane taśmą stalową. Po uzgodnieniu pakowanie do folii, juty lub skrzyń drewnianych.

 

Badania rur

Badania wykonuje się zwykle nie wyszczególnionymi badaniami. Przy tym rodzaju, obowiązkowe są: analiza składu chemicznego, próba rozciągania, kontrola wymiarów kontrola wizualna. Na podstawie ustaleń możliwe jest wyszczególnione badanie z możliwością wyboru dodatkowych badań (głównie nieniszczących spawu lub całego obwodu rury na obecność wad wzdłużnych lub dowodu szczelności)

•badanie szczelności prądami wirowymi -SEP 1925, EN 10246-1
•badanie prądami wirowymi na wady wzdłużne (szew lub cały obwód rury) SEP 1917, EN 10 246-3, klasa E3.
Inne badania tylko po uzgodnieniu

 

Dokumenty kontroli

Atesty lub świadectwa odbioru wydawane są zgodnie z normą EN 10204:

- świadectwo odbioru 3.1

- świadectwo odbioru 3.2

- atest 2.2

lub po uzgodnieniu według innych norm: STN 42 0250, ČSN 42 0250, DIN 50049

 

OPTistat - OPTeam S.A.