Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Obowiązek informacyjny
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest SLOVRUR Sp. z o.o. siedzibą w Stalowej Woli (37-450 Stalowa Wola) przy ul. Brandwickiej 138, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000095967, posiadającą NIP: 8651797305 oraz nr REGON: 830328962, dalej jako „Administrator”.

Przedstawicielem Administratora jest Anna Wolak.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora jest możliwe poprzez kontakt e-mail z przedstawicielem Administratora pod adresem : rodo@slovrur.pl bądź pocztą tradycyjną pisząc na adres podany powyżej.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy, w tym do: kontaktowania się z Kontrahentem w celu prawidłowego wykonania usługi, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO;

b) rozpatrywania skarg i reklamacji w razie ich zgłoszenia oraz archiwizowania dokumentacji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO;

c) dochodzenia roszczeń wobec zawarcia umowy z Klientem, m.in. w celu windykacji roszczeń, wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego oraz ewentualnie egzekucyjnego, a to na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia RODO;

d) prowadzenia statystyk, działań marketingowych promujących działalność Administratora z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej jak również bez jej wykorzystania, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO;

e) obsługi zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi, a także przechowywania niektórych wniosków i udzielonych odpowiedzi w celu zapewnienia rozliczalności, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO;


Odbiorcy danych osobowych:
Administrator może przekazywać dane upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, m.in. pracownikom Spółki w celu wykonywania obowiązków służbowych, podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, kancelariom prawnym.

Okres przechowywania danych osobowych
Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany przepisami prawa bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Prawa osób, której dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych oraz uzyskiwania kopii tych danych; sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są niekompletne bądź nieprawidłowe; usunięcia danych przez Administratora; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych do innego Administratora; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa te mogą jednak ulec ograniczeniu z uwagi na uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

Ponadto, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.ZAPYTANIE OFERTOWE
Przekazane dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przesłania oferty cenowej. Slovrur Sp. z o.o., ul. Brandwicka 138, 37-464 Stalowa Wola po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych zagwarantuje natychmiastową likwidację danych osobowych. Slovrur Sp. z o.o., ul. Brandwicka 138, 37-464 Stalowa Wola zapewni stosowny stopień ochrony danych osobowych, będzie przetwarzać dane osobowe jedynie z zachowaniem dobrych zwyczajów oraz będzie działać w sposób, który nie jest sprzeczny z „Ustawą o ochronie danych osobowych” lub innymi ogólnie obowiązującymi przepisami, nie próbując nawet ich łamać.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej: dz.handlowy@slovrur.pl
Odbiorcy lub kategorie odbiorców: Slovrur Sp. z o.o., ul. Brandwicka 138, 37-464 Stalowa Wola
Transfer danych osobowych do podmiotów trzecich: nie będzie
Okres przechowywania danych osobowych: 2 lata

Prawa Dostarczyciela danych osobowych:
Dostarczyciel danych osobowych udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili może bezpłatnie odwołać pod adresem: Slovrur Sp. z o.o., ul. Brandwicka 138, 37-464 Stalowa Wola,
Dostarczyciel danych osobowych ma prawo do domagania się od Slovrur Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo ma prawo do kwestionowania ich przetwarzania, czy też prawo do ścisłego transferu danych,
Dostarczyciel danych osobowych ma prawo do obrony swoich praw za pośrednictwem reprezentanta lub poprzez podanie wniosku o rozpatrzenie skargi organowi nadzorczemu; w Słowacji jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, w myśl Ustawy nr 18/2018 Dz. U.

Wyrażam zgodę aby Slovruir Sp. z o.o. przetwarzał i przechowywał moje dane osobowe w razie ewentualnych zmian w ofercie albo w celu utrzymywania dalszego kontaktu.
Okres przechowywania danych osobowych wynosi 2 lata.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o nowych produktach, zniżkach i promocjach oferowanych towarów (Newsletter).


NEWSLETTER
Przekazując swój adres e-mailowy wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o nowych produktach za pośrednictwem Newsletter. Slovrur Sp. z o.o., ul. Brandwicka 138, 37-464 Stalowa Wola, będzie postępować sposobem nie będącym w sprzeczności z „Ustawą o ochronie danych osobowych” , ani innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie będzie próbować ich łamać.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej: dz.handlowy@slovrur.pl
Odbiorcy lub kategorie odbiorców: Slovrur Sp. z o.o., ul. Brandwicka 138, 37-464 Stalowa Wola
Transfer danych osobowych do podmiotów trzecich: nie będzie
Okres przechowywania danych osobowych: 2 lata

Prawa Dostarczyciela danych osobowych:
Dostarczyciel danych osobowych udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych kiedykolwiek może bezpłatnie odwołać pod adresem: Slovrur Sp. z o.o., ul. Brandwicka 138, 37-464 Stalowa Wola,
Dostarczyciel danych osobowych ma prawo do domagania się od [Adresa spoločnosti] dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo ma prawo do kwestionowania ich przetwarzania, czy też prawo do ścisłego transferu danych,
Dostarczyciel danych osobowych ma prawo do obrony swoich praw za pośrednictwem reprezentanta lub poprzez podanie wniosku o rozpatrzenie skargi organowi nadzorczemu; w Słowacji jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, w myśl Ustawy nr 18/2018 Dz. U.

Mini-fotogaléria
Zapraszamy do obejrzenia naszej GALERII FOTOGRAFII w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych | Polityka Cookie
Copyright © Slovrur Sp. z o. o. 2017, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.